Missie en visie

Het motto van ons bestuur Elevantio is 'Ontdek je eigen wijsheid'. Dat is meteen ook een opdracht om alle kinderen vanuit hun wortels het beste mee te geven voor hun ontwikkeling, voor hun groei en hun persoonlijke vorming. Dat vraagt veel van de kinderen en ook van de mensen om hen heen. 

Deze opdracht voor Elevantio hebben we vertaald naar de missie van onze school. 
Een driesprong is een kruispunt met drie armen. Het is een veelvoorkomende vorm van een kruispunt. Op een kruispunt kun je kiezen welke weg je neemt en elke weg leidt naar de driesprong. Op basisschool de Driesprong komen we via deze wegen samen en neem je de weg die bij jou past.
Ons motto is dan ook: 'Je mag er zijn, welke weg je ook kiest!'
De Driesprong is een samenwerkingsschool, waar iedereen past. We hebben veel aandacht voor ieders talenten en uitdagingen en bieden een omgeving waarin iedereen zijn/haar kansen en mogelijkheden kan ontplooien. Wij geloven erin dat dit alleen kan in een veilige omgeving. Pas als je je prettig voelt, kom je tot leren. Daarbij leren wij de kinderen in welke maatschappelijke context zij leven en hoe daarin te participeren, nu en in de toekomst!
Onze kernwaarden zijn:
Veiligheid
Op de Driesprong voel je je veilig en ben je veilig. Iedereen is welkom, er is een prettig pedagogisch
klimaat en we gaan op een professionele manier met elkaar om.
Eigenheid
Op de Driesprong mag je jezelf zijn, met jouw mogelijkheden en jouw identiteit. We hebben respect
voor elkaar en oog voor verschillen.
Verbondenheid
Op de Driesprong werken we samen met kinderen, samen met ouders, samen met het team en
samen met de omgeving. Hierdoor zijn wij verbonden.
Groei
Op de Driesprong krijg je kwalitatief goed onderwijs wat jouw laat groeien met alle mogelijkheden die je hebt. Je krijgt alle kansen om je te ontwikkelen en groeien naar een volwaardig burger in deze
maatschappij.

Onze visie op lesgeven:

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten niet los van elkaar gezien kunnen worden. Vanuit de kernwaarden van Elevantio geven we richting aan ons handelen in de klas.

Belangrijke pedagogische aspecten zijn dat het team van de Driesprong een schoolklimaat realiseert dat zich kenmerkt door het uitdragen van normen en waarden vanuit onze identiteit. We realiseren dit door:

 • duidelijke regels op school- en klassenniveau. Dit biedt kinderen duidelijkheid en structuur. De Kanjertraining en gevolgde cursus Pedagogisch Tact zijn hierbij onze richtlijnen;
 • als leerkracht duidelijk voorleven van gewenst gedrag
 • in gesprekken met kinderen de aandacht richten op gewenst gedrag binnen de groep en ten aanzien van individuele kinderen;
 • invullen van de gedragsvragenlijsten van Leerling in Beeld door leerkrachten en bovenbouwleerlingen (vanaf groep 5). We gebruiken de uitkomsten om betrokkenheid en welbevinden van kinderen in kaart te brengen en waar nodig actiepunten te formuleren;
 • we streven er naar om binnen de mogelijkheden van school, alle leerlingen in hun eigen behoeftes tegemoet te komen zodat ze zich veilig, begrepen en vertrouwd voelen;
 • nastreven van veiligheid rondom de school door intensief te surveilleren;
 • open communicatie binnen het team en met de ouders en leerlingen;
 • keuze m.b.t. het volgen van vormingsonderwijs (Zie 'visie op identiteit').

Het team van de Driesprong creëert voorwaarden waarbinnen haar leerlingen zich breed en maximaal kunnen ontplooien. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • taakgerichte werksfeer: systematisch werken aan ontwikkeling en zelfstandigheid;
 • vertrouwen hebben in kinderen en stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid;
 • rekening houden met verschillende leerstijlen van individuele kinderen en onderwijs daarop aanpassen, bijvoorbeeld door bewegend leren in te zetten;
 • problemen voorkomen door een handelingsgerichte werkwijze, waarbij we inspelen op onderwijsbehoeften (Passend onderwijs);
 • kinderen uitdagen en betrokkenheid vergroten door uiteenlopende (coöperatieve) werkvormen en de inrichting van leerhoeken.
 • kinderen leren het meest wanneer ze 'eigenaar' zijn van hun leerproces, daarom werken we doelgericht en houden we kind-oudergesprekken, waarbij de het kind zichzelf leert inschalen, doelen stellen en verbeteren; 
 • er wordt thematisch onderwijs rondom WO-vakken gegeven.

Onze visie op leren

Kinderen krijgen van jongs af aan alles mee. Taal, cultuur, gewoontes. Er zijn allerlei wortels verankerd die wij willen leren kennen. Omdat we van daaruit kinderen het beste kunnen meegeven. Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. In ons onderwijs bieden we de kinderen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op diverse manieren te verwerven.  De volgende kernbegrippen nemen daarbij op onze school een centrale plek in:

 • Kwalificatie: overdracht van kennis, vaardigheden, waarden, normen
 • Persoonsvorming: vrijheid, verantwoordelijkheid, empathie, in democratisch perspectief
 • Socialisatie: zich verhouden tot de wereld, tot cultuur, tradities, innovaties, tot manieren van doen en van zijn.

De Driesprong gaat voor eigenaarschap van het leerproces, middels doelgericht werken en zelfstandigheid bij haar leerlingen. Daarbij is leren samenwerken eveneens een groot doel. Dit alles lukt alleen op een plek waar je je thuis voelt. De Driesprong is de dorpsschool van Hoek, waarbij we ons verbonden voelen met elkaar en onze omgeving. Hierbinnen biedt de school een passend en kansrijk aanbod om een ononderbroken ontwikkeling voor al haar leerlingen te realiseren. Dit kan middels extra ondersteuning of juist een meer uitdagend onderwijsprogramma.

Het team realiseert dit door te investeren in haar eigen deskundigheid en professionaliteit. Zowel de cognitieve als de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en zichzelf vinden zij belangrijk. Dit kan de school bieden door met allerlei partners samen te werken, op de eerste plaats met de kinderen en ouders, maar ook te denken valt aan de kinderopvang, sociale werkers en begeleiders passend onderwijs.

Onze visie op levensbeschouwelijke burgerschapsvorming

Vanuit een eigen visie op goed (samen)leven en in nauwe verbinding met de identiteit van de school wordt het burgerschapsonderwijs versterkt.

De visie op identiteit en levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs van het bestuur Elevantio kenmerkt zich door de volgende richtinggevende speerpunten:

 1. Groeien door elkaar
 2. De kleine en grote wereld
 3. Breed mensbeeld
 4. Ontvankelijkheid
Op de Driesprong willen we de leerlingen sociale en maatschappelijke competenties meegeven die zij nodig hebben om te participeren in de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving. Hierbij zetten we in op zelfstandigheid en eigenheid van doelen stellen en beslissingen nemen, binnen de warme en veilige setting van onze school. De levensbeschouwelijke diversiteit op onze school krijgt vorm in twee richtingen (AVO en CVO-lessen). Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen, na deze lessen, met elkaar uitwisselen wat zij geleerd hebben. Hiermee creëert de school begrip en respect voor verschillen. 


Keuze 

Wij vinden het belangrijk dat ouders een keuze hebben met betrekking tot het volgen van vormingsonderwijs. Elk kind kan in de eigen omgeving het onderwijs volgen dat bij hem of haar past. waar ruimte en aandacht is voor de levensovertuiging die leerlingen van thuis meekrijgen. We bieden Christelijk en Algemeen vormingsonderwijs aan. Bij de start van het nieuwe schooljaar (en bij inschrijving van nieuwe leerlingen) maken ouders middels een formulier de keuze CVO of AVO-lessen voor hun kinderen.  


Christelijk vormingsonderwijs (CVO)
De verhalen uit de bijbel staan hierin centraal. In deze verhalen gaat het over God en de mens, over Jezus die de mens heeft geleerd wie God is door zijn woorden uit te leggen en voor te leven. Dat verhaal raakt ons, geeft ons hoop en zet ons in beweging om onze verantwoordelijkheid in deze wereld te nemen: wat kan ik met dit verhaal in mijn leven, hier en nu?
Door deze verhalen te vertellen, door te zingen, door te bidden en door feesten te vieren kunnen wij met de kinderen nieuwe dingen leren: samen geloven, hopen en liefhebben.


Algemeen vormingsonderwijs (AVO)
het pluriforme karakter van de vroegere openbare school dient herkenbaar te zijn binnen het algemeen vormingsonderwijs: door middel van een dialoog wordt geprobeerd de leerlingen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen en de betekenis daarvan voor het persoonlijk leven en de samenleving.
Er is geen sprake van een specifiek levensbeschouwelijke invalshoek. Er wordt niet vanuit een bepaalde godsdienstige dan wel levensbeschouwelijke filosofie aandacht besteed aan vragen die betrekking hebben op de zingeving van het bestaan.
Bij beide vormingslessen staat centraal dat leerlingen respect moeten hebben voor de overtuiging/ uitgangspunten van anderen.