Missie en visie

Onze informele samenwerkingsschool kan met recht een “ontmoetingsschool” genoemd worden: een school waar leerkrachten, leerlingen, ouders van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond samenwerken en voor het onderwijs en de opvoeding op school gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De kernwaarden Kindgericht en Maatschappijgericht zijn in de identiteit van de informele samenwerkingsschol goed te herkennen.   

Keuze 

Wij vinden het belangrijk dat ouders een keuze hebben met betrekking tot het volgen van vormingsonderwijs. Elk kind kan in de eigen omgeving het onderwijs volgen dat bij hem of haar past. waar ruimte en aandacht is voor de levensovertuiging die leerlingen van thuis meekrijgen. We bieden Christelijk en Algemeen vormingsonderwijs aan. Bij de start van het nieuwe schooljaar (en bij inschrijving van nieuwe leerlingen) maken ouders middels een formulier de keuze CVO of AVO-lessen voor hun kinderen.  

Christelijk vormingsonderwijs (CVO)
De verhalen uit de bijbel staan hierin centraal. In deze verhalen gaat het over God en de mens, over Jezus die de mens heeft geleerd wie God is door zijn woorden uit te leggen en voor te leven. Dat verhaal raakt ons, geeft ons hoop en zet ons in beweging om onze verantwoordelijkheid in deze wereld te nemen: wat kan ik met dit verhaal in mijn leven, hier en nu?
Door deze verhalen te vertellen, door te zingen, door te bidden en door feesten te vieren kunnen wij met de kinderen nieuwe dingen leren: samen geloven, hopen en liefhebben.

Algemeen vormingsonderwijs (AVO)
het pluriforme karakter van de vroegere openbare school dient herkenbaar te zijn binnen het algemeen vormingsonderwijs: door middel van een dialoog wordt geprobeerd de leerlingen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen en de betekenis daarvan voor het persoonlijk leven en de samenleving.
Er is geen sprake van een specifiek levensbeschouwelijke invalshoek. Er wordt niet vanuit een bepaalde godsdienstige dan wel levensbeschouwelijke filosofie aandacht besteed aan vragen die betrekking hebben op de zingeving van het bestaan.

Bij beide vormingslessen staat centraal dat leerlingen respect moeten hebben voor de overtuiging/ uitgangspunten van anderen.